ကြန္ပ်ဴတာ အတိုင္းအတာ (Bit or Byte….)

Bit

Bit ဆုိသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ၏အေသးဆုံးပမာဏ (သုိ႔မဟုတ္) electronic information storage ၏ အေသးဆုံးေသာပမာဏတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။၄င္းကေတာ့ information ေတြကုိ စက္နားလည္ေအာင္ 0(false)(သု္ိ ့မဟုတ္)1(true) ကုိ ထုတ္ေပးပါတယ္။ (မီးခလုတ္ခ်ိန္းသကဲ့သုိ ့လုပ္ေပးပါတယ္)
8bits=1byte ပါ။

Byte
Byte ဆုိတာတုိင္းတာတဲ ့unit တခု ျဖစ္တယ္။ 1 byte မွာ 8 bit ရွိပါတယ္။ကြန္ပ်ဴ တာ ရဲ ့ memory ကုိ ေျပာ တဲ ့အခါ(သုိ ့မဟုတ္) electronic information (data)ေတြကုိ ေျပာတဲ ့ အခါမွာ အသုံးျပဳ ပါတယ္။ byte ကုိ အမ်ားဆုံး english အကၡရာ အၾကီးစာလုံး B နဲ ့ေဖာ္ျပပါတယ္။တခါတရံ မွာေတာ့ အေသးစာလုံး b ကုိ အသံုးျပဳပါတယ္။
Byte ရဲ ့အၾကီးဆုံး unit အတြက္ name ေတြက ေတာ့………

Read more of this post

Advertisements

MP3 & MP4 နွင္. Digital ျပႆနာ ေျဖ၇ွင္းနည္းမ်ား

ဆ၇ာ သန္းထိုက္(ေ၇ႊ၇ိပ္)ေ၇းတဲ. ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပစၥည္းလုပ္ဆာင္မွဳမ်ား နွင္. ျပသနာေျဖ၇ွင္းနည္း စာအုပ္ပါ။
MP3 MP4 နဲ. Digital ပစၥည္း လက္၀ယ္ ၇ွိသူတိုင္း ဖတ္သင္.တယ္လို. ထင္ပါတယ္
ေ၇းထားတာေလးေတြ ဖတ္ျပီး ျပႆနာ မ်ား ေျဖ၇ွင္းနိုင္ပါေစ………..

ဒီမွာနွိပ္ျပီးေဒါင္းပါ။

———————အဆင္ေျပပါေစ—————————