ကြန္ပ်ဴတာ အတိုင္းအတာ (Bit or Byte….)

Bit

Bit ဆုိသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ၏အေသးဆုံးပမာဏ (သုိ႔မဟုတ္) electronic information storage ၏ အေသးဆုံးေသာပမာဏတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။၄င္းကေတာ့ information ေတြကုိ စက္နားလည္ေအာင္ 0(false)(သု္ိ ့မဟုတ္)1(true) ကုိ ထုတ္ေပးပါတယ္။ (မီးခလုတ္ခ်ိန္းသကဲ့သုိ ့လုပ္ေပးပါတယ္)
8bits=1byte ပါ။

Byte
Byte ဆုိတာတုိင္းတာတဲ ့unit တခု ျဖစ္တယ္။ 1 byte မွာ 8 bit ရွိပါတယ္။ကြန္ပ်ဴ တာ ရဲ ့ memory ကုိ ေျပာ တဲ ့အခါ(သုိ ့မဟုတ္) electronic information (data)ေတြကုိ ေျပာတဲ ့ အခါမွာ အသုံးျပဳ ပါတယ္။ byte ကုိ အမ်ားဆုံး english အကၡရာ အၾကီးစာလုံး B နဲ ့ေဖာ္ျပပါတယ္။တခါတရံ မွာေတာ့ အေသးစာလုံး b ကုိ အသံုးျပဳပါတယ္။
Byte ရဲ ့အၾကီးဆုံး unit အတြက္ name ေတြက ေတာ့………

Kilobyte

သူ ့ကုိ ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာရဲ ့ memory (သုိ ့မဟုတ္)hard drives ေတြအေၾကာင္းကုိေျပာတဲ့အခါမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ပထမဆုံး 1kilobyte မွာ 1024 bytes ရွိပါတယ္။တခ်ိဳ ့သူေတြကေတာ့ kilobyte တခုမွာ 1000bytes ရွိတယ္လုိ ့ေျပာျပီးအမွန္တကယ္1024bytes ရွိတာက kibibyte လို ့ေျပာပါတယ္။
Kibibyte

သူကေတာ့ information ၏ unit (သုိ ့မဟုတ္) computer storage တခုျဖစ္ပါတယ္။kibibyte တခုမွာ 1024 bytes ပါ။ 1024 kibibytes ကေတာ့ mebibyte တခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

Megabyte

သူ ့ကုိ ေတာ့ အားလုံးသိၾကတဲ့ အတုိင္းပဲ ကြန္ပ်ဴတာရဲ ့memory (သုိ ့မဟုတ္)hard drives ေတြအေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါမွာ အသုံးျပဳ ပါတယ္။ 1 megabyte မွာ 1 million bytes ရွိပါတယ္။ 1998 ခုႏွစ္မတုိင္မွီ International Electrotechnical Commissions(IEC)က ပထမဆုံး mebibyte တခုဟာ 2^20 (သို ့မဟုတ္) 1,048,576 bytes ဟူ ၍ လည္းေကာင္း megabytes ကုိ 1,048,576 bytes (သုိ ့မဟုတ္) 1,024 kilobytes (သုိ ့မဟုတ္)1024^2 bytes ဟူ၍ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာသုံးသူအၾကမ္းဖ်င္းကေတာ့ megabyte ကုိ (IEC)က ထုတ္တဲ့ ဒီ number ေတြထဲ ကတခု ကုိသတ္မွတ္အသုံးျပဳ ေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။

Mebibyte

သူကေတာ့တုိင္းတာတဲ့ unit တခုျဖစ္ပါတယ္။၄င္းက 1024*1024 bytes ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါတယ္။ mebibyte တခု ဟာ information ရဲ ့unit တခု(သုိ ့မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာရဲ ့storage တခုျဖစ္ပါတယ္။ အတို ခ်ံဴးကေတာ့ MiB လို ့ ေခၚပါတယ္။
1MiB=2^20 bytes=1,048,576 bytes=1,024 kibibytes ျဖစ္ပါတယ္။
Mebibyte ဟာ megabyte နဲ ့နီးစပ္ပါတယ္။၄င္းဟာ mebibyte အတြက္ ညီမ်ွ ခ်က္တခုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္(သုိ ့မဟုတ္) 10^6 bytes=1,000,000 bytes ။ဒီ unit ကိုလည္း(IEC) ကပဲသတ္မွတ္ခဲ့တာပါ။
1 mebibyte =1024(2^10)kilobytes
1gigabytes=1024 mebibytes
Gigabyte(GB or gig)

သူ ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ electronic devices ေတြမွာ တုိင္းတာျခင္း unit တခုျဖစ္ပါတယ္။ 1 gigbyte = 1 billion bytes ျဖစ္ပါတယ္။Modern computer တခု၏ Random access memory(RAM) မွာ 1,073,741,824(2^30)bytes ကုိ အသုံးျပဳပါတယ္။တခ်ိဳ ့သူေတြကေတာ့
Gigabyte ကုိ 1,073,741,824 bytes အစား 1 billion bytes ကုိ သုံးသင့္ တယ္လုိ ့ေျပာၾကပါတယ္။

Terabyte

သူ ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ electronic devices ေတြမွာ တုိင္းတာျခင္း unit တခုျဖစ္ပါတယ္။
1terabyte =1000 gigabytes(GB)(သုိ ့မဟုတ္) trillion(1,000,000,000,000)bytes အခ်ိဳ ့ေသာသူမ်ားကေတာ့ 1 terabyte =1,099,511,627,776 လုိ ့ေျပာၾကပါတယ္။ၾကီးမားတဲ့ အဖဲြ ့အစည္းေတြမွာ data ေတြကုိသိမး္ဖို ့အတြက္ terabytes ရွိတဲ့ hard drives ေတြကုိ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။
(ဥပမာအားျဖင့္ Microsoft organization ေတြ server ေတြကုိထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ organization ေတြမွာသုံးၾကပါတယ္….က်န္တဲ့ၾကီးမားတဲ့ organization ေတြမွာလည္းသုံးၾကပါတယ္)
လုပ္ငန္းေသးေသးေလးေတြမွာေတာ့ terabyte ကုိ မသုံးၾကပါဘူး။အမ်ားဆုံးသုံးတာကေတာ့ gigabytes,megabytes ႏွင့္ kilobytes တုိ ့ကုိသုံးၾကပါတယ္။ေနာင္လာမယ့္အနာဂတ္မွာ အိမ္ေတြမွာပါ terabytes ေတြကုိသုံးစဲြလာၾကမယ္လုိ ့ေျပာပါတယ္။2008 ခုႏွစ္မွာ Apple company က iMac computer ကုိ 1TB hard drives နဲ ့ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Tebibyte

သူ ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ electronic devices ေတြမွာ တုိင္းတာျခင္း unit တခုျဖစ္ပါတယ္။
1 teribytes =1024 gibibytes (GiB) (သုိ ့မဟုတ္) 1,099,511,627,776 bytes.1024 teribytes သည္ 1exbibyte ကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ 1024 teribytes=1exbibyte.

Petabyte

သူ ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ electronic devices ေတြမွာ တုိင္းတာျခင္း unit တခုျဖစ္ပါတယ္။ 1 Petabytes =1000 terabytes(GB) (သုိ ့မဟုတ္) 1,000,000,000,000,000(a thousand trillion).ၾကီးမားေသာအဖဲြ ့အစညး္မ်ားတြင္ petabytes ကုိ data storage ရန္အတြက္ အသုံးျပဳပါတယ္။

Pebibyte

အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။1Pebibytes =1024 tebibytes(TiB)(သုိ ့မဟုတ္)1,125,899,906,842,624 bytes.
Exabyte

အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။ 1 Exabyte=1000petabytes(PB)(သုိ ့မဟုတ္)1,000,000,000,000,000,000 bytes ျဖစ္ပါတယ္။
Exbibyte

သူ ့ကုိလဲ အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။
1 Exbibytes=1024 pebibytes(PiB)(သုိ ့မဟုတ္)1,152,921,504,606,846,976 bytes.
1024 exbibytes =1zebibyte

Zettabyte(ZB)

သူ ့ကုိလဲ အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။
1 zettabyte=1000 exabytes(EB)(သုိ ့မဟုတ္) 1,000,000,000,000,000,000,000(a billion trillion)bytes.
2008ခုႏွစ္ထိ zettabyte date တခု ကို သိမး္ဆည္းဖုိ ့ၾကီးမားတဲ့ကြန္ပ်ဴတာမရွိေသးပါဘူး။

Yottabyte(YB)

သူ ့ကုိလဲ အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။
1yottabytes =1000 zettabytes(ZB)(သုိ ့မဟုတ္)1,000,000,000,000,000,000,000,000(a trillion trillion)ျဖစ္ပါတယ္။
2008ခုႏွစ္ထိ yottabyte date တခု ကို သိမး္ဆည္းဖုိ ့ၾကီးမားတဲ့ကြန္ပ်ဴတာမရွိေသးပါဘူး။
I translate that from http://en.wikipedia.org/wiki/Byte

Ref:http://burmaitshare.blogspot.com

About mrzawmyo
အင္တာနက္မွ IT နည္းပညာမ်ားသင္ယူေနသူ ၊ ဒီ ဘေလာ. ေလးမွာ စိတ္၀င္စားတာေလးေတြ ေ၇းသားေနသူ ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အေႀကာင္းသိတာေလးေတြ မွ်ေ၀ ခ်င္သူ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: